Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Firma AKOMED w swojej polityce prywatności określa zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach, korzystających z strony http://akomed.pl/

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „Rozporządzenie”) i również krajowych ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. DANE OSOBOWE

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest Ako-Med.

Dane kontaktowe:
adres: Ako-Med., 42-700 Lubliniec, ul. Mickiewicza 14
e-mail:biuro@akomed.pl
telefon: 34 351-02-00

kontakt w sprawie swoich danych osobowych.

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać:

Cel przetwarzania danych

Akomed przetwarza tylko te dane osobowe użytkowników, które są niezbędne do poprawnego działania strony internetowej https://akomed.pl/, czyli tylko te, które są potrzebne, aby użytkownik mógł, odpowiednio w zależności od swojej aktywności: brać udział w konkursach, wysyłać zapytania w sprawie oferty, przesyłać aplikacje w sprawie pracy, nawiązać współpracę biznesową itp. w zgodzie z art.6 Rozporządzenia.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych i handlowych

Akomed może przetwarzać dane osobowe użytkowników Serwisu w innych celach (np. przekazywania informacji handlowej i działań marketingowych swoich) tylko po uzyskaniu dobrowolnej zgody od użytkownika.

Podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach konieczne do dalszego działania (np. zapytań ofertowych, aplikacji w sprawie pracy, zawarcia umowy). Brak wymaganych danych spowoduje zaniechanie realizowanej  czynności.

Udostępnianie danych innym podmiotom

Akomed nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników poza informacjami gromadzonymi i przetwarzanymi przez dostawców narzędzi analitycznych i statystycznych (takich jak np. Google Analitics) oraz za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika lub na żądanie organów uprawnionych.

Okres przetwarzania danych

Dane będą przechowywane(przetwarzane):

Uprawnienia użytkownika w zakresie swoich danych osobowych

Akomed zapewnia użytkownikom przekazującym swoje dane osobowe realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia, w tym:

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z Akomed:

Ochrona danych

Akomed stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników strony, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Dostęp do danych osobowych podanych przez formularze kontaktowe został znacząco ograniczony. Zobowiązujemy się chronić wszelkie dane osobowe użytkowników strony w zgodzie z Rozporządzeniem i polskim prawem.

3. PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)

DODATKOWE INFORMACJE

Polityce prywatności nie podlegają:

Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie do zawartości strony internetowej https://akomed.pl/ są w całości zastrzeżone przez Akomed  wykorzystywanie, kopiowanie, archiwizowanie i udostępnianie materiałów bez pisemnej zgody Akomed  jest zabronione.

Zmiana polityki prywatności

Akomed zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. O zmianach polityki prywatności, Akomed będzie informować na stronie internetowej. Każdego użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności.

chevron-up